Затвори
Тендери

Почетна Инвестирање Развој и инвестиции

Реализирани инвестиции во 2012 година

  • PDF

ХЕ СВ. ПЕТКА
На 1 август 2012 година беше пуштена во функција ХЕ „Света Петка“ со која целосно се искористува хидропотенцијалот на реката Треска. Во изградбата на хидроелектраната искористени се висококвалитетни градежни материјали и најмодерна техника и технологија со што се обезбедува високотехнолошко ниво на опременост, минимални трошоци за одржување, сигурен систем  и висока стапка на искористеност. Тешката пристапност и суровост на теренот, како и ограниченоста на просторот за работа бараа примена на извонредно сложени и несекојдневни организациски и градежни техники. Во изградбата на овој капацитет директно беа вклучени околу 500 лица.

SvPetka-CoverPhoto

Инсталираната моќност на хидроелектраната е 36,4 мегавати и годишно ќе произведува  66 гигават-часови електрична енергија. Со изградбата на ХЕ „Света Петка“ целосно се поврзува повеќенаменскиот хидросистем Скопско Поле, во кој освен оваа централа влегуваат и ХЕ „Козјак“ и ХЕ „Матка“. Изградбата на хидроелектраната постави нови стандарди во полето на изградба на хидроенергетски капацитети,  за Република Македонија, како и за поширокиот регион. Електраната е целосно автоматизирана и со користење на вградената модерна телекомуникациска и процесна опрема нејзината работа може да се набљудува и да се контролира  од производниот диспечерски центар на АД ЕЛЕМ во Скопје, како и од НДЦ на АД МЕПСО.

Браната  со висина од 64 метри и со волумен од речиси 30 илјади метри кубни  бетон претставува двојно закривена тенка лачна брана и е прва и единствена од овој тип изградена во Република Македонија. Во нејзината изработка се користени специјални материјали. Целокупната инвестиција за овој проект изнесува 75 милиони евра, со што е една од највредните инвестиции во делот на искористување на енергетскиот потенцијал на земјата.

ГЛАВЕН ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА ЈАГЛЕН
ОД РУДНИКОТ
БРОД-ГНЕОТИНО ДО РУДНИКОТ СУВОДОЛ

Рудникот  „Брод-Гнеотино“, кој треба да го продолжи животот на РЕК Битола за 20 години,  е  технички  целосно комплетиран. Во јули минатата година е пуштен во функција главниот транспортен систем за јаглен од тој рудник до површинскиот коп Суводол во должина од околу 10 километри кој го изведе  германската компанија Thyssen Krupp.

GTS_profi

Системот обезбеди транспорт на јаглен  до Суводол во континуиран режим, а во перспектива ќе биде подготвен да го прифаќа јагленот од новото јагленово наоѓалиште Живојно. Реализацијата на овој значаен проект на АД ЕЛЕМ значи заокружување на производниот процес во новиот површински коп „Брод – Гнеотино“, директно зајакнување на можностите и ефикасноста на трите рудници и продолжување на животот на нашиот најголем електроенергетски капацитет РЕК „Битола“.

Транспортниот систем за јаглен се протега на траса со должина од околу 10 километри, брзината на движење на гумената лента изнесува 4,8 метри во секунда , неговиот капацитет е 3.800 тони јаглен на час, а го сочинуваат пет секции со пет погонски станици како и комплетна инфраструктура од натпатници и испусти за одводнување. Целокупната инвестиција за овој проект изнесува 18,6 милиони евра.

ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ЗА ОТПЕПЕЛУВАЊЕ ВО РЕК ОСЛОМЕЈ
Во август 2012 година е пуштен во функција транспортен систем за водено отпепелување на пепелта во РЕК „Осломеј“. Со овој еколошки проект трајно ќе се реши проблемот со отпепелувањето од термоелектраната „Осломеј“  и во целост  ќе се задоволат строгите законски прописи од областа на екологијата и заштитата на животната средина, ќе се реши проблемот со лебдечката пепел, нус појава од производството на електрична енергија, која три децении создаваше проблеми на локалното население што гравитира околу РЕК „Осломеј“.  Целокупната инвестиција за овој проект изнесува 4 милиони евра.

Повеќе »

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2011 ГОДИНА

  • PDF

Во текот на 2011 година ЕЛЕМ инвестираше околу 61,1 милиони евра. Позначајните инвестициски вложувања се одвиваа на следниот начин:

Повеќе »

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2010 ГОДИНА

  • PDF

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2010 година активно ги продолжи своите инвестициони активности  за подобрување и модернизација на постојните капацитети, а започна и со подготовки за изградба на нови производствени капацитети. Со оглед на тоа што во 2009 година, АД ЕЛЕМ го започна најголемиот инвестициски циклус од постоењето на компанијата, во текот на цела 2010 година продолжи трендот на инвестирање и реализација на започнатите проекти. АД ЕЛЕМ инвестираше околу 50 милиони евра, во  нови проекти, како и во одржување на погонската подготвеност на постојните  енергетските објекти:

Повеќе »

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

  • PDF

Инвестициите во 2009 година се за проекти што се започнати и завршени во тековната година, но и за проекти што се во завршна фаза на реализација. Во 2009 година АД ЕЛЕМ инвестираше околу 37 милиони евра во следните проекти:

Повеќе »

Контакт

АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА"
11. Октомври 9
1000 Скопје
Република Македонија

e-mail:contact@elem.com.mk

Енергетска мапа

energetska_mapa

За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт