Затвори
Тендери

Почетна Еколошки извештаи

Еколошки извештаи

  • PDF

pdf4- Izvestaj za pred-konstruktiven ekoloski monitoring -- HEC Boskov Most - proleten-aspekt


pdf3 - Izvestaj za pred-konstruktiven ekoloski monitoring -- HEC Boskov Most - zimski-aspekt


pdf2 - Izvestaj za pred-konstruktiven ekoloski monitoring -- HEC Boskov Most - esenski-aspekt


pdf1 - Izvestaj za pred-konstruktiven ekoloski monitoring -- HEC Boskov Most - leten-aspekt


pdfNGO comments_Final report HPP Boskov Most


pdfGodisen izvestaj za pred-konstruktiven monitoring na zivotnata sredina -- HEC Boskov Most


pdfGodisen izvestaj za pred-konstruktiven monitoring na biodivezitet -- HEC Boskov Most


pdfAnnual survey - HPP B.Most -- Response to NGO comments on A.Report


pdfЕколошки извештај 2004-2005


pdfГодишен извештај 2007


pdfСтудија за влијание на проектот за експлоатација на минерална суровина-јаглен на локалитетот Осломеј-Запад врз животната средина

pdfХЕ Бошков Мост_Не-техничко резиме


pdfHC Boskov Most-Rezyme jo-teknike


pdfХЕ Бошков Мост_План за вклучување на засегнатите страни


pdfХЕ Бошков Мост-Рамка за стекнување со земјиште и компензација


pdfХЕ Бошков Мост_Акционен план за животна средина и социјални аспекти


pdf HC Boskov Most-Plani per perfshirjen e paleve te interesuara


pdfСтудијата за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти на проектот ХЕ Босков Мост


pdfВоведен Извештај-Брана Луково Поле и довод на Корабски води и МХЕЦ Црн камен


pdfПроектна задача - Брана Луково Поле и довод на Корабски води и МХЕЦ Црн камен


pdf  Концентрирачка соларна централа Битола


pdf  Јагленово наоѓалиште Мариово


pdf  Десулфуризација на РЕК Битолa

 


 

 


За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт