Затвори
Тендери

Почетна Настани АД ЕЛЕМ ги разгледува сите опции за изградба на нови електроцентрали од базни и од обновливи извори

АД ЕЛЕМ ги разгледува сите опции за изградба на нови електроцентрали од базни и од обновливи извори

  • PDF

АД Електрани на Македонија (АД ЕЛЕМ) ги истражува и ги согледува сите можни опции и потенцијали за изградба на нови  домашни електроенергетски капацитети. Во тек е изработка на неколку префисибилити студии кои  ќе ги дадат можните опции и ќе ги утврдат оптималните локации за нови електроцентрали што во перспектива би биле базни извори на енергија во Република Македонија. Истовремено, се подготвуваат  платформи за изработка на студии кои треба да ги покажат оптималните и исплатливи  решенија за изградба на нови капацитети за обновлива енергија и за можностите за дополнително искористување на водите, ветерот и Сонцето.

Се разгледуваат можностите за изградба на нови или адаптација на постојните термоелектрани на битуменозен јаглен по исцрпувањето на јагленовите наоѓалишта во Република Македонија. Тие би се граделе или адаптирале според најстрогите постојни регулативи за заштита на животната средина, со емисии на штетни гасови и до двапати помали во однос на ограничувањата предвидени во постојните директиви што важат во  Европската Унија. За сите понатамошни чекори, по изработката на студиите за термоенергетски  постројки, АД ЕЛЕМ ќе се консултира со јавноста и ќе одлучува за идните активности во согласност со сите засегнати страни и нема да дозволи нарушување на комодитетот на граѓаните. Истовремено, се согледуваат алтернативите за изградба на когенеративни електрани кои ќе го користат гасот како погонски енергент, со можност за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија.

Со оглед на тековните активности за гасификација на Македонија се отвора можност за изградба на неколку електрани на гас. Студијата треба да понуди три оптимални локации за вакви објекти. Едната локација е градот Скопје, втората би била изградена помеѓу Тетово и Гостивар, а третата на потегот Штип – Велес – Кочани. АД ЕЛЕМ во насока на проширување на портфолиото на обновливи извори, во наредниот период продолжува со реализацијата на втората фаза од Паркот на ветерници кај Богданци, третата фаза од ревитализацијата на постојните хидрокапацитети, а продолжуваат и подготвителните активности за значајниот проект за регулирање на водите од реката Вардар преку  оптимално искористување на водите од ХЕЦ Равен до акумулацијата Козјак, со изградба на тунелот Теново-Козјак чија реализација би овозможило дополнително производство на електрична енергија од околу 110 гигаватчасови на годишно ниво од постојните хидроелектранитпо течението на реката Треска (Козјак, Света Петка и Матка), а истовремено би се зголемил потенцијалот на реката со можност за изградба на уште неколку хидроелектрани по нејзиното течение.

„Електрани на Македонија“, како и досега, останува отворена за средби во просториите на компанијата со сите заинтересирани страни и невладини организации од областа на животната средина  во врска со  преземените  инвестициски активности и развојните планови на компанијата.


Назад

Контакт

АД "ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА"
11. Октомври 9
1000 Скопје
Република Македонија

e-mail:contact@elem.com.mk

Енергетска мапа

energetska_mapa

За нас

Производство

Животна средина

Инвестирање

Општествена одговорност

Контакт